Privacy Statement

Privacy Reglement van Together, Walsbergse  Zangvereniging*

Inleiding

Together hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Regelement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Together  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Together zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

togethersecretariaat@gmail.com
Adres (secretariaat)            

Postcode en Woonplaats      

Telefoon:                         

Email:                             togethersecretariaat@gmail.com

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Together verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van een ledenlijst
 • Het versturen van mededelingenmails, uitnodigingen en verslagen
 • Het versturen van nota’s
 • Het vieren van bijzondere momenten
 • Het opzetten en onderhouden van de website en facebookpagina
 • Onderlinge informatie

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, voorletters
 • Achternaam
 • Adres en e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummers
 • Naam partner voor zover van toepassing
 • Huwelijksdatum voor zover van toepassing
 • Uw bankgegevens.

De volledige ledenadministratie wordt opgenomen in een beveiligde omgeving in het systeem van KBZON. Het verwerken van gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de secretaris en de penningmeester van het bestuur. De overige bestuursleden hebben uitsluitend een inzagebevoegdheid in de ledenadministratie.

Uw gegevens, met uitzondering van bankgegevens, partnergegevens en huwelijksdatum, worden per mail of op papier beschikbaar gesteld aan de koorleden en na herinrichting van de website op een besloten pagina van onze website gepubliceerd in de vorm van een ledenlijst. Dat geldt na de herinrichting van de website ook voor verslagen van vergaderingen en foto’s van optredens.

Vriendenkring: Personen, die lid zijn van de Vriendenkring van TOGETHER worden opgenomen in de Vriendenlijst met de volgende gegevens:

 • Naam en/of bedrijfsnaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Link naar website indien gewenst.
 • Deze gegevens worden opgenomen op het voor iedereen toegankelijke deel van de website,  doch uitsluitend met toestemming van de betreffende Vriend.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. De verkoop van uw persoonsgegevens is te allen tijde uitgesloten.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Together bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Together  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We versleutelen persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Together, voorheen de Walsbergse Zangvereniging  op 2 juli 2018.

*Update document na naamswijziging: 30-1-2019/lvds

Het privacy beleid van Together, Walsbergse Zangvereniging

Together, Walsbergse Zangvereniging(hierna te noemen: Together) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en die van andere relaties, waartoe eveneens behoren de leden van de Vriendenkring. Persoonlijke gegevens worden door Together dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Together houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke principes Together hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven.

Het privacy beleid omvat alle on- en offlinesystemen van Together waarin persoonsgegevens voorkomen.

De avg

Het bestuur van Together is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy beleid. Together is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Definities

De definities, die worden genoemd in dit privacy beleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.

Uitgangspunten

Together  gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Together houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Together zorgt ervoor dat alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Data minimalisatie

Together verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Together streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden minder of geen gegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Together gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Ze worden alleen verwerkt door de daartoe bevoegde bestuursleden en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Together voor passende beveiliging van de gebruikte systemen.

Delen met derden

Together deelt geen persoonsgegevens met derden, niet zijnde koorleden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen en indien dit noodzakelijk is in het kader van de doelstellingen van de vereniging.

Subsidiariteit

Het principe van subsidiariteit houdt in dat Together zich steeds afvraagt of de registratie noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

Proportionaliteit

Together zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de registratie wordt beoogd.

Rechten van betrokkenen

Together respecteert alle rechten van betrokkenen.

 

Dit privacy beleid is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Together, voorheen Walsbergse Zangvereniging op 2 juli  2018.

Update na naamwijziging: 30-1-2019.